Chào mừng quý vị đến với .

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

Quyết định thành lập hội đồng nhà trường

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Quang Đào (trang riêng)
Ngày gửi: 07h:54' 16-04-2013
Dung lượng: 46.0 KB
Số lượt tải: 2024
Số lượt thích: 0 người
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK TRƯỜNG PT DTNT KRÔNG NĂNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc


Số: 05 /-2012
 Krông Năng, Ngày 15 tháng 09 năm 2012QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng nhà trường
Trường PT DTNT Krông Năng Năm học 2012-2013

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG PT DTNT KRÔNG NĂNG

Căn cứ Thông tư số: 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3 /2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
Căn cứ  chức  năng, nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại thông tư 12/2011/TT-BGDĐT;
Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2012-2013 của trường PT DTNT Krông Năng và yêu cầu nhiệm vụ hoạt động giáo dục bậc THCS.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập Hội đồng nhà trường năm học 2012-2013 của trường PT DTNT Krông Năng gồm các thành viên sau : (Có danh sách kèm theo)

Điều 2. Hội đồng nhà trường có trách nhiệm quyết định về phương hướng hoạt động của nhà trường, huy động và giám sát việc sử dụng các nguồn lực dành cho nhà trường, gắn nhà trường với cộng đồng và xã hội, bảo đảm thực hiện mục tiêu giáo dục.

Điều 3. Các tổ, phòng ban trong trường và các ông(bà) có tên ở điều 1, chiếu theo quyết định thi hành.

Nơi nhận :
- Như điều 3; (Thực hiện)
- Lưu VT;

HIỆU TRƯỞNGLê Đăng HuấnDANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG PT DTNT KRÔNG NĂNG
(Kèm theo quyết định số: 05/QĐNT-2012 ngày 15 tháng 09 năm 2012)


Stt
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
Ghi chú

1
Lê Đăng Huấn
HT, Bí thư chi bộ
Chủ tịch Hội đồng


2
Phạm Ngọc Thạch
P. HT, Phụ Trách CM
P. Chủ tịch Hội đồng


3
Bùi Minh Đô
P.HT, CTCĐ
P. Chủ tịch Hội đồng


4
Phạm Thị Lan
TT Tổ tự nhiên
Thư ký hội đồng


5
Phạm Thị Hiền
TTND, Phó BTCB
Ủy viên


6
Nguyễn Thị K Liên
Tổ trưởng tổ xã hội
Ủy viên


7
Dương Văn Châu
Tổ trưởng tổ hành chính
Ủy viên


8
Y SơWel Kbuôr
Tổng phụ trách đội
Ủy viên


9
Lê Quang Đào
Phụ trách văn phòng
Ủy viên 
Gửi ý kiến